O6-การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

สถานีตำรวจภูธรน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 76 หมู่ที่ 10 ตำบลวังชัย
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40140
โทรศัพท์ : 043-431443 , 043-432012
โทรสาร : 043-431444